ช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งคมนาคม

เกิดระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งรองรับการพัฒนาการขนส่งระบบรางและโครงการรถไฟรางคู่

ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุของรถยนต์และรถไฟ